Положення про дистанційне навчання - Розділ 3

На початок
1. Загальні положення
2. Структура і функції системи дистанційного навчання
3. Управління системою дистанційного навчання
4. Стандарти у дистанційному навчанні
5. Організаційні засади системи дистанційного навчання
6. Особливості організації навчального процесу за дистанційною формою навчання
7. Забезпечення дистанційного навчання
8. Фінансові відносини в сфері дистанційного навчання
9. Міжнародне співробітництво у сфері дистанційного навчання

 

3. Управління системою дистанційного навчання

3.1. Управління СДН здійснюється:

 • Координаційною радою;
 • Міністерством освіти і науки;
 • керівниками навчальних закладів, що створили у своїх навчальних закладах центри СДН певного рівня.

В управлінні СДН можуть брати участь інші центральні органи виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні навчальні заклади з дистанційною формою навчання, в першу чергу, через їхню участь у роботі Координаційної ради.

3.2. Координаційна рада забезпечує координацію дій Міністерства освіти і науки та інших центральних органів виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні навчальні заклади, щодо:

 • формування нормативно-правової бази СДН, включаючи розроблення нормативних документів, які враховують специфіку підготовки фахівців для різних галузей;
 • формування стратегічних напрямів розвитку дистанційного навчання з урахуванням тенденцій науково-технічного прогресу та світових досягнень у цій сфері;
 • розроблення критеріїв та вимог до навчальних закладів щодо надання їм статусу центрів СДН певного рівня;
 • розроблення механізмів взаємодії центрів СДН щодо спільного використання ними інформаційно-комунікаційних мереж та організації дистанційного навчання за дистанційними курсами, у тому числі й за такими, що розроблені різними навчальними закладами;
 • розроблення науково-методичного забезпечення СДН та стандартів на технології дистанційного навчання;
 • проведення науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, що стосуються проблем дистанційного навчання;
 • створення і функціонування постійно діючої системи перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів з технологій дистанційного навчання, а також сертифікації експертів СДН;
 • роботи створених комісій;
 • популяризації дистанційного навчання в Україні.

3.3. Міністерство освіти і науки України:

 • здійснює загальний контроль якості дистанційного навчання;
 • здійснює аналітично-прогнозну діяльність у сфері дистанційного навчання;
 • бере участь у формуванні державної політики у сфері дистанційного навчання;
 • формує нормативно-правову базу СДН;
 • розробляє програми розвитку дистанційного навчання;
 • сприяє інтеграції національної системи дистанційного навчання у світову освітню систему;
 • разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування забезпечує реалізацію державної політики щодо розвитку СДН і здійснює контроль за її втіленням, дотриманням нормативно-правових актів щодо дистанційної форми навчання у всіх навчальних закладах незалежно від їхньої форми власності та підпорядкування.

3.4. Керівники навчальних закладів:

 • приймають рішення щодо входження навчального закладу до складу СДН та забезпечують проведення необхідних заходів, які дають право навчальному закладу вести дистанційне навчання за обраними напрямами (спеціальностями);
 • забезпечують підготовку персоналу для впровадження дистанційної форми навчання;
 • забезпечують подання на атестацію розроблюваних навчальним закладом дистанційних курсів;
 • забезпечують науково-методичну, системотехнічну та матеріально-технічну підтримку дистанційного навчання;
 • здійснюють контроль за якістю дистанційного навчання.


Останні новини