Опубліковано рейтинг закладів вищої освіти «Топ-200 Україна» за 2020 рік

Центр міжнародних проєктів "Євроосвіта", в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence, презентували чотирнадцятий академічний рейтинг закладів вищої освіти України "Топ-200 Україна 2020".


При складанні цьогорічного рейтингу експерти брали до уваги сучасні тенденції розвитку університетів, узагальнені міжнародною Конференцією IREG (IREG 2019 Conference, Bologna, Italy, 8-10 травня 2019 року), та Берлінські принципи, затверджені учасниками другої наради IREG (Берлін, Німеччина, 18-20 травня 2006 року).

Детальніше про методологію: http://www.euroosvita.net

1 Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
3 Сумський державний університет
4 Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
5 Національний університет "Львівська політехніка"
6 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
7 Національний університет "Києво-Могилянська академія"
8 Львівський національний університет імені Івана Франка
9 Харківський національний університет радіоелектроніки
10 Вінницький національний технічний університет
11 Ужгородський національний університет
12 Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"
13 Тернопільський національний економічний університет
14 Національний Університет біоресурсів і природокористування України
15 Національний фармацевтичний університет
16 Національний університет харчових технологій
17 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
18 Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
19 Одеський національний політехнічний університет
20 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
21 Київський національний університет технологій та дизайну
22 Запорізький національний університет
23 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
24 Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
25 Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського
26 Одеська національна академія харчових технологій
27 Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
28 Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
29 Донецький національний університет імені Василя Стуса
30 Національний авіаційний університет
31 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
32 Буковинський державний медичний університет
33 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
34 Національний університет "Запорізька політехніка"
35 Державний університет "Житомирська політехніка"
36 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
37 Донецький національний технічний університет
38 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
39 Київський університет імені Бориса Грінченка
40 Криворізький національний університет
41 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
42 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
43 Київський національний торговельно-економічний університет
44 Українська медична стоматологічна академія
45 Житомирський державний університет імені Івана Франка
46 Дніпропетровська медична академія
47 Український державний хіміко-технологічний університет
48 Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
49 Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
50 Національний університет водного господарства та природокористування
51 Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
52 Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
53 Харківський національний медичний університет
54 Київський національний університет будівництва і архітектури
55 Херсонський державний університет
56 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
57 Поліський національний університет
58 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
59 Чорноморський національний університет імені Петра Могили
60 Чернігівський національний технологічний університет
61 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
62 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
63 Приазовський державний технічний університет
64 Луцький національний технічний університет
65 Національний лісотехнічний університет України
66 Національна металургійна академія України
67 Український державний університет залізничного транспорту
68 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
69 Хмельницький національний університет
70 Національний Університет Фізичного Виховання І Спорту України
71 Запорізький державний медичний університет
72 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
73 Івано-Франківський національний медичний університет
74 Одеський державний екологічний університет
75 Криворізький державний педагогічний університет
76 Національний університет "Одеська юридична академія"
77 Миколаївський національний аграрний університет
78 Донецький національний медичний університет
79 Національний університет цивільного захисту України
80 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
81 Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
82 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
83 Харківський національний автомобільно-дорожній університет
84 Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
85 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
86 Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
87 Університет економіки та права "Крок"
88 Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
89 Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського
90 Університет державної фіскальної служби України
91 Донбаська державна машинобудівна академія
92 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"
93 Національний університет "Острозька академія"
94 Уманський національний університет садівництва
95 Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
96 Університет банківської справи Національного банку України
97 Одеський національний медичний університет
98 Національний транспортний університет
99 Бердянський державний педагогічний університет
100 Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова
101 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
102 Вінницький національний аграрний університет
103 Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
104 Херсонський національний технічний університет
105 Одеський національний економічний університет
106 Міжрегіональна Академія управління персоналом
107 Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
108 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
109 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
110 Національний університет "Одеська морська академія"
111 Маріупольський державний університет
112 Рівненський державний гуманітарний університет
113 Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
114 Сумський національний аграрний університет
115 Українська інженерно-педагогічна академія
116 Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
117 Полтавський університет економіки і торгівлі
118 Київський національний університет культури і мистецтв
119 Університет імені Альфреда Нобеля
120 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
121 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
122 Національна академія внутрішніх справ
123 Полтавська державна аграрна академія
124 Державний Університет Телекомунікацій
125 Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського
126 Харківський національний університет внутрішніх справ
127 Дніпровський державний технічний університет
128 Донецький державний університет управління
129 Український Католицький Університет
130 Державний університет інфраструктури та технологій
131 Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
132 Європейський університет
133 Харківський державний університет харчування та торгівлі
134 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
135 Дніпровський державний аграрно-економічний університет
136 Київський національний лінгвістичний університет
137 Одеський національний морський університет
138 Херсонський державний аграрний університет
139 Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
139 Донбаська національна академія будівництва і архітектури
140 Харківський національний університет будівництва та архітектури
141 Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ
142 Закарпатська академія мистецтв
143 Черкаський державний технологічний університет
144 Одеський державний університет внутрішніх справ
145 Луганський державний медичний університет
146 Національний університет оборони України Івана Черняховського
147 Білоцерківський національний аграрний університет
148 Львівський державний університет внутрішніх справ
149 Українська академія друкарства
150 Центральноукраїнський національний технічний університет
151 Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"
152 Академія праці. соціальних відносин і туризму
153 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
154 Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
155 Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
156 Харківська державна академія дизайну і мистецтв
157 Мукачівський державний університет
158 Національна музична академія України імені П.І. Чайковського
159 Університет митної справи та фінансів
160 Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
161 Львівська національна академія мистецтв
162 Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
163 Вінницька академія неперервної освіти
164 Донбаський державний педагогічний університет
165 Херсонська державна морська академія
166 Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
167 Одеська державна академія будівництва та архітектури
168 Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка
169 Національна академія управління
170 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
171 Міжнародний гуманітарний університет
172 Київський міжнародний університет
173 Львівський національний аграрний університет
174 Київський університет права
175 Академія сухопутних військ гетьмана Петра Сагайдачного
176 Львівський торговельно-економічний університет
177 Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая
178 Харківська державна академія фізичної культури
179 Ізмаїльський державний гуманітарний університет
180 Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка
181 Бердянський університет менеджменту і бізнесу
182 Подільський державний аграрно-технічний університет
183 Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової
184 Академія адвокатури України
185 Одеський державний аграрний університет
186 Український гуманітарний інститут
187 Університет менеджменту освіти
188 Буковинський університет
189 Класичний приватний університет
190 Українсько-американський університет Конкордія
191 Київський Медичний Університет УАНМ
192 Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського
193 Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука
194 Університет Короля Данила
195 Луганський національний аграрний університет
196 Київська Академія перукарського мистецтва
197 Донецький юридичний інститут
198 Харківська державна зооветеринарна академія
199 Національна академія Служби безпеки України
200 Київський Інститут Бізнесу та Технологій

Поділіться з друзями:   

Останні новини