Рейтинг вузів від ЮНЕСКО "Топ-200 Україна" - 2011

 1. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
 2. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 3. Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
 4. Національний медичний університет імені 0.0.Богомольця
 5. Національний університет «Києво-Могилянська академія»
 6. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
 7. Національний гірничий університет
 8. Дніпропетровський національний університет
 9. Національний університет біоресурсів і природокористування України
 10. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
 11. Національний університет «Львівська політехніка»
 12. Донецький національний університет
 13. Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого
 14. Національний авіаційний університет
 15. Харківський національний університет радіоелектроніки
 16. Донецький національний медичний університет ім. М.Горького
 17. Донецький національний технічний університет
 18. Національна металургійна академія України
 19. Вінницький національний технічний університет
 20. Національний фармацевтичний університет
 21. Київський національний торговельно-економічний університет
 22. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
 23. Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка
 24. Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова
 25. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
 26. Київський національний університет технологій та дизайну
 27. Одеський національний медичний університет
 28. Львівський національний університет імені Івана Франка
 29. Одеський національний університет імені І.І.Мечникова
 30. Національний лісотехнічний університет України
 31. Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
 32. Національний університет харчових технологій
 33. Національний аерокосмічний університет
 34. Тернопільський національний економічний університет
 35. Одеський національний політехнічний інститут
 36. Одеська національна академія харчових технологій
 37. Одеський державний економічний університет
 38. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
 39. Таврійський національний університет ім. В.і.Вернадського
 40. Чорноморський державний університет імені Петра Могили
 41. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
 42. Івано-Франківський національний медичний університет
 43. Харківський національний економічний університет
 44. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
 45. Одеська національна юридична академія
 46. Дніпропетровська державна медична академія
 47. Харківський національний медичний університет
 48. Ужгородський національний університет
 49. Київський національний університет будівництва і архітектури
 50. Кіровоградський національний технічний університет
 51. Київський міжнародний університет
 52. Українська медична стоматологічна академія
 53. Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського
 54. Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ)
 55. Запорізький національний технічний університет
 56. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 57. Національна академія управління
 58. Луганський державний медичний університет
 59. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
 60. Донецький державний університет управління
 61. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
 62. Одеський національний морський університет
 63. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
 64. Буковинський державний медичний університет
 65. Університет економіки та права «КРОК»
 66. Харківський національний автомобільно-дорожній університет
 67. Львівська комерційна академія
 68. Кримський державний медичний університет ім. С.І.Георгієвського
 69. Таврійський державний агротехнологічний університет
 70. Національна академія державного управління при Президентові України
 71. Сумський державний університет
 72. Національний університет водного господарства та природокористування
 73. Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
 74. Українська інженерно-педагогічна академія
 75. Полтавська державна аграрна академія
 76. Донбаська державна машинобудівна академія
 77. Херсонський національний технічний університет
 78. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
 79. Херсонський державний аграрний університет
 80. Волинський національний університет імені Лесі Українки
 81. Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського
 82. Одеська національна академія зв'язку ім. О.С.Попова
 83. Національна музична академія України імені П.і.Чайковського
 84. Луганський національний аграрний університет
 85. Запорізький національний університет
 86. Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка
 87. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна
 88. Херсонський державний університет
 89. Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
 90. Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури
 91. Миколаївський державний аграрний університет
 92. Запорізький державний медичний університет
 93. Харківська національна академія міського господарства
 94. Українська державна академія залізничного транспорту
 95. Луцький національний технічний університет
 96. Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості
 97. Київський національний університет культури і мистецтв
 98. Одеська державна академія холоду
 99. Кам'янець-Подільський національний університет
 100. Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого
 101. Севастопольський національний технічний університет
 102. Маріупольський державний університет
 103. Одеська державна музична Академія ім. А.Б.Нежданової
 104. Білоцерківський національний аграрний університет
 105. Одеська національна морська академія
 106. Національний університет «Острозька академія»
 107. Тернолільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 108. Приазовський державний технічний університет
 109. Національний транспортний університет
 110. Київський національний лінгвістичний університет
 111. Дніпропетровський державний аграрний університет
 112. Класичний приватний університет
 113. Одеська державна академія будівництва та архітектури
 114. Університет банківської справи НБУ
 115. Харківський державний університет харчування та торгівлі
 116. Харківський національний аграрний університет ім. В.В.Докучаєва
 117. Одеський державний екологічний університет
 118. Донбаський державний технічний університет
 119. Київський університет ринкових відносин
 120. Запорізька державна інженерна академія
 121. Харківська державна зооветеринарна академія
 122. Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
 123. Подільський державний аграрно-технічний університет
 124. Український державний хіміко-технологічний університет
 125. Академія адвокатури України
 126. Дніпропетровський університет економіки та права
 127. Харківська державна академія фізичної культури
 128. Криворізький технічний університет
 129. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
 130. Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України
 131. Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
 132. Національний університет Державної податкової служби України
 133. Житомирський державний університет імені Івана Франка
 134. Київський економічний інститут менеджменту
 135. Державна академія житлово-комунального господарства
 136. Львівська державна фінансова академія
 137. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
 138. Вінницький національний аграрний університет
 139. Харківський державний університет мистецтв ім. І.П.Котляревського
 140. Вінницький фінансово-економічний університет
 141. Київський гуманітарний інститут
 142. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
 143. Львівський державний університет фізичної культури
 144. Академія муніципального управління
 145. Чернігівський державний технологічний університет
 146. Національна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України
 147. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
 148. Черкаський державний технологічний університет
 149. Українська академія друкарства
 150. Сумський національний аграрний університет
 151. Національна академія природоохоронного та курортного будівництва
 152. Харківська державна академія культури
 153. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
 154. Хмельницький національний університет
 155. Міжнародний Соломонів університет
 156. Уманський національний університет садівництва
 157. Житомирський державний технологічний університет
 158. Закарпатський державний університет
 159. Дніпропетровська державна фінансова академія
 160. Київський славістичний університет
 161. Кримський гуманітарний університет
 162. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
 163. Київський університет права Національної академії наук України
 164. Східноєвропейський університет економіки і менеджменту
 165. Київський університет туризму, економіки і права
 166. Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
 167. Національний університет цивільного захисту України
 168. Хмельницький університет управління та права
 169. Слов'янський державний педагогічний університет
 170. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
 171. Бердянський університет менеджменту і бізнесу
 172. Державний економіко-технологічний університет транспорту
 173. Львівська національна академія мистецтв
 174. Житомирський національний агроекологічний університет
 175. Донбаська національна академія будівництва і архітектури
 176. Мелітопольський державний педагогічний університет
 177. Харківська державна академія дизайну і мистецтв
 178. Чернігівський державний інститут економіки і управління
 179. Державна льотна академія Украіни
 180. Кримський інженерно-педагогічний університет
 181. Дніпродзержинський державний технічний університет
 182. Ялтинський університет менеджменту
 183. Міжнародний університет фінансів
 184. Міжнародний науково-технічний університет
 185. Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка
 186. Державний університет інформатики і штучного інтелекту
 187. Одеський державний аграрний університет
 188. Мукачівський державний університет
 189. Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля МНС
 190. Львівський національний аграрний університет
 191. Полтавський університет економіки і торгівлі
 192. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького
 193. Українська академія банківської справи Національного банку України
 194. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
 195. Бердянський державний педагогічний університет
 196. Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління
 197. Київський університет імені Бориса Грінченка
 198. Донецький інститут туристичного бізнесу
 199. Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка
 200. Криворізький державний педагогічний університет

Останні новини